varhany aktuality

Sbírka na opravu Velkobystřických varhan

č.ú. 1820154309 / 0800

Na tento účet bude moci přispět jakoukoliv částkou každý z nás, firmy, obce, podnikatelé a to několika způsoby:
- Převodem na tento účet, vs: 440, ks: 0378, popis příkazce: jméno dárce
- Složenkou, která je k dispozici v každé naší kapli a kostele
- Finanční částkou předanou komukoliv z pracovní skupiny anebo otci Josefovi proti dokladu o přijetí

Za měsíce listopad a prosinec se vybralo 3.800 Kč.
Při sbírce ve mši svaté v neděli 30.12.2012 ve Velké Bystřici bylo vybráno 3.523 Kč.
Na Silvestrovském koncertu jste přispěli částkou 2.389 Kč.
Celkem je naspořeno 180.081 Kč

Historie...

První zmínka o existenci varhan v našem farním kostele pochází z roku 1770, kdy skončila velká barokní přestavba. Tehdejší bystřický farář a děkan Matouš Karel Seidl začal s úpravami interiéru kostela, které jsou patrné doposud. Do oprav byly zahrnuty též varhany a celý chrámový kůr. Jak tyto původní varhany vypadaly, nevíme. Jisté je, že již v roce 1783 povolal farář Ondřej Marschoffer varhanáře z Olomouce, Kroměříže a Města Libavá, aby zhodnotili jejich stav. Ti se shodli na tom, že stav je již nevyhovující a bude nutné přistoupit k pořízení nových. Ještě téhož roku byl osloven olomoucký varhanář Jan Haas (původně pocházející ze Sleszka), aby postavil nový nástroj. Nové varhany měly již výrazně rokokové tvary a celé dílo přišlo na 450 zlatých. Měly 12 mutací, tři pedály a devět manuálů (pravděpodobně se jedná o 12 rejstříků, 3 v pedálu a 9 v manuálu – pozn.redakce). Podle dochovaných fotografií z 30.let minulého století je patrné, že rokoková podoba je shodná se střední částí současné skříně, na jejímž vrcholu je umístěna postavou andílka. O pořízení varhan se dovídáme rovněž z útržku papírku, který byl ve varhanách při jejich bourání ve 30.letech nalezen. Je na něm napsáno:,, ANNO R.S. MDCCLXXXIII. ANNO REPARATE SALUTIS“ Pro jeho poškození již nebylo možné další část textu přečíst. Varhany sloužily celkem 150 let.

Ukázalo se však, že vlivem klimatických podmínek v kostele a patrně i ne příliš dobrou předchozí údržbou, musí být stále častěji opravovány. Zejména v letech 1880, 1900, 1901 a 1908 si jejich stav vyžádal několik oprav, ale ani ty nebyly dostačující a požadovaný výsledek se opět nedostavil. Z těchto důvodů rozhodl farář P.Václav Jakubík v roce 1936 o postavení varhan nových. Za tímto účelem byla vyhlášena soutěž, jejímž výsledkem bylo hned několik návrhů na její realizaci. Rovněž tak se rozhodovalo o tom, jakou mají mít nové varhany podobu. Jednotlivé náčrty je ještě dnes možno shlédnout v našem farním archívu. Nakonec zvítězil návrh firmy Jan Tuček Kutná Hora, který počítal s celkovým nákladem na pokrytí prací ve výši 58 000,-korun. Stávající skříň varhan nebyla odstraněna, ale upravena a rozšířena tak, aby vycházela z podoby té původní. Přesto se názory na její vzhled lišily a staly se i terčem kritiky. Z dnešního pohledu to však bylo jediné možné řešení. Skříň má dnes bílou barvu a je doplněna zlatým zdobením. Co se týká výbavy a rozsahu, má nástroj 2 manuály a 18 rejtříků. Oproti původním, které vyžadovaly pohon šlapáním měchů, jsou tyto již pneumatické na elektrický pohon. Lidský pohon tzv. ,,měchošlapy“ tak definitivně odpadl. Po výstavbě nového nástroje byla provedena jeho kontrola arcidiecézním organologem katechetou Karlem Vlkem a přistoupeno k jejich požehnání 29.srpna 1937. Žehnání provedl P.František Spurný, dómský prelát u sv.Václava v Olomouci. Jak se ukazuje, jsou varhany opravdu křehkým hudebním nástrojem a proto již v roce 1965 a následně v roce 1988 došlo k jejich opětovným opravám, menšími opravami prošly ještě v 90. letech. (dle zápisu Zdeňka Lakomého)

Současnost...

Jak je patrné, současné varhany z dílny varhanáře Jana Tučka z Kutné Hory jsou z roku 1936-1937. Jsou to romantické varhany po zvukové stránce typickým produktem oné doby. Varhany jsou pneumatické, výpustkové. Výpustkové varhany mají výhodu v rychlém zaznění tónu od zmáčknutí klávesy. Bohužel mají ale spoustu nevýhod: častá poruchovost, velmi náchylné na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, špatná, a u I. manuálu téměř žádná, přístupnost. Pokud pominu průběžné drobné opravy během roku, je nutné varhany pravidelně opravovat a udržovat každých cca 10-15 roků odbornou varhanářskou dílnou. Stav varhan v současné době není nejlepší, nehrají některé tóny v oktávovém rejstříku, nefungují některé spojky pedálu s manuálem, pozdní nástup tónů…. Jelikož naše varhany jsou součástí nemovité kulturní památky (památkou od 3.5.1958, č. rejstř. ÚSKP 38306/8-2013) a jsou památkově chráněny, požádali jsme o zhodnocení stavu arcidiecézního organologa p.Jana Gottwalda a pana PhDr.Petra Koukala, PhD organologa z Národního památkového ústavu Praha. Jejich doporučení je jednoznačné: varhany nutně potřebují během 3-5 let generální opravu.

Sbírka na opravu varhan byla zahájena v květnu 2011 a její výše je uvedena v úvodu této stránky.
Jak jistě víte mnoho projektů ve farnosti a okolí je financováno se spoluúčastí z různých fondů.
V minulosti bohužel žádný z těchto dotačních programů neumožňoval realizaci opravy či rekonstrukci varhan, hudebních nástrojů, zvonů apod.
Letos (v roce 2012) byla poprvé tato možnost poskytnuta v „Programu rozvoje venkova“ Osy IV Leader.
Velmi dobrou zprávou je, že dotace na opravu stávajících varhan byla schválena a to ve výši téměř 600.000 Kč.
Jelikož rozpočet na opravu varhan se pohybuje kolem 800.000 Kč, společně s naší sbírkou bychom měli tuto opravu profinancovat.

Dotace se bohužel nevztahuje na námi původní předpokládanou opravu a rozšíření varhan, může se použít pouze na opravu stávajících varhan.
Proto jsme se rozhodli jít cestou generální opravy dnešních varhan.

Co všechno bude uděláno:

-Kompletní rozbor a čištění hrací části nástroje-Kompletní rozbor a hrubé čištění nečistot-Balení a odvoz dílů do dílen
-Kompletní hloubkové čištění varhan-Hrací stůl (kompletní generální oprava)-Kompletní čištění a konzervace
-Kompletní výměna všech míšků a membrán-Kompletní oprava kláves manuálů a pedálů, včetně seřízení-Truhlářské opravy
-Oprava elektrických součástí, včetně nákupů nových zařízení-Kompletní seřízení hracího stolu-Stylová intonace všech pišťal
-Traktura a vzdušnice (kompletní generální oprava)-Kompletní konzervace, popř. petrifikace-Výměna všech míšků, kůží, membrán a papírů
-Opravay usazení píšťal (kotlíky, lavičky, stojánky atd.)-Truhlářské výspravy-Seřízení chodu traktury a vzdušnic
-Píšťalový fond (kompletní generální oprava)-Kompletní cínařské výspravy-Kompletní truhlářské a konzervace výspravy
-Další opravy na píšťalách (kůže na ladičkách, deformace těl atd.)-Předintonace a přeladění píšťal-Vzduchová soustava (kompletní generální oprava)
-Kompletní konzervace-Výměna všech těsnících kůží-Oprava regulační záklopky a nárazových míšků
-Varhanní skříň (kompletní čištění)-Kompletní čištění z vnější strany-Regulace, intonace, ladění varhan
-Kompletní regulace všech funkcí varhan (vzduch, kompletní seřízení hracího a rejstříkového impulsu)-Kompletní finální ladění varhan

Při dostatečné výši sbírky se provede i:

-Kompl. čištění a konzervace všech částí kůru-Výmalba kůru za varhanami-Výsprava a nátěr varhanní skříně
-Výměna elektroventilátoru-Zhotovení nové, stavitelné varhanní lavice-Revize elektrického zařízení a jejich případná oprava a výměna


Po takové opravě budou varhany po funkční stránce zcela nové s předpokládanou životností kolem 70-ti let.zpracoval Lubomír Vlk

Navštivte také...
Pizzerie Pizzerie Charita
Design & Code Michal Goldscheid 2011 ©